Synspunkter — 31 juli 2013

Puljer er med til at modernisere vejnettet
af Helga Theil Thomsen, Vejdirektoratet

I dette nummer af Trafik & Veje forsøger vi set fra Vejdirektoratets udkigspost at give et overblik over de forskellige puljer, som er med til at finansiere forbedringer af vejnettet i disse år. Det er primært puljer, som er rettet mod forbedring af statsvejnettet, men også en række puljer, som åbner mulighed for statslig medfinansiering af vejprojekter i kommunerne. Artiklerne under temaet ”Statens puljer” har fokus på puljer rettet mod vejområdet, men det skal for fuldstændighedens skyld nævnes, at puljerne også finansierer en række projekter inden for den kollektive trafik.

Puljefinansiering er ikke en ny opfindelse på trafikområdet. Bl.a. blev der i 90’erne fra ”Trafikpuljen” ydet tilskud til en lang række forskellige projekter. I Vejdirektoratet har vi i en årrække kunnet gennemføre forbedringer af statsvejnettet via ”puljen til fremme af sikkerhed og miljø” (i daglig tale ”rådighedspuljen”). Puljen blev – såvel økonomisk som i relation til formål – udvidet betragteligt i forbindelse med kommunalreformen.

Med den politiske aftale om en grøn transportpolitik fra januar 2009 blev der afsat langt større beløb, end vi tidligere har set til puljer. Det kan betragtes som et direkte signal om, at den politiske interesse for udviklingen på transportområdet ikke stopper ved de store spektakulære projekter, men går i dybden. Når puljerne udmøntes, tages der politisk stilling til projekterne. Nogle projekter vælges til, andre vælges fra. Der er politisk forståelse for, at også de små projekter kan skabe meget store fordele for trafikanterne. Til forskel fra tidligere er den politiske forankring betydelig – puljerne er ikke vejforvalternes cigarkasser.

Puljerne er inden for deres forskellige temaer i de seneste år udmøntet til en række konkrete projekter – projekter, som løbende gennemføres og er med til at skabe et bedre og mere velfungerende vejnet mht. fremkommelighed, sikkerhed og miljøpåvirkning.

Vi kan se, at puljerne er med til at skabe retning og energi. F.eks. har cykelpuljen været med til at sætte fokus på cykelområdet – der er skabt omfattende forbedringer for cykeltrafikken i hele landet, og en ny cykelstrategi er på tegnebrættet. Vi havde ikke nået alt dette uden cykelpuljen.

Såvel puljerne fra aftalen om grøn transport fra 2009 som rådighedspuljen udløber i 2014. Hvordan man politisk fremover vil håndtere finansiering af de forskellige indsatsområder, har vi ikke p.t. noget klart billede af. Det er et vilkår for vejområdet såvel som den øvrige del af den offentlige sektor, at der er behov for hård prioritering, når midlerne fordeles. Men det er vores indtryk, at de problemstillinger, som puljerne adresserer, står meget højt på den politiske dagsorden, herunder f.eks. i relation til fremme af cykeltrafik.

Det er vigtigt, at vi ved, at projekterne virker. Ikke at vi tror, at de virker. Vi har derfor fokus på at evaluere de projekter, som gennemføres i Vejdirektoratet. Bl.a. har vi i år samlet erfaringerne fra en lang række projekter i publikationen ”Evaluering af rådighedspuljen”. Evalueringerne viser, at de projekter, som gennemføres, har en god effekt i forhold til de trafikale problemer, som søges løst. Projekterne har således som hovedregel en høj samfundsøkonomisk forrentning.

Vi har i Vejdirektoratet gjort en række erfaringer med at arbejde med puljer – disse erfaringer kan bidrage til at gøre arbejdet fremover endnu mere målrettet. Vi tror, at det er erfaringer, som er relevante for hele vejsektoren, og de viser, at vi bl.a. skal have fokus på:

Projekternes effekter – det er ikke nok at redegøre for projekternes tekniske indhold. Det er de trafikale effekter, som har betydning, både i den politiske prioriteringsproces og for brugerne af vejnettet. Vi skal hele tiden arbejde med at analysere og formidle effekter, det kræver bl.a., at vi udvikler metodegrundlag og evaluerer de projekter, som er gennemført. Der kan være en tendens til at ”glemme” projekterne, når de er gennemført. Men det er dumt og risikabelt. Kun ved at evaluere og dokumentere effekterne, kan vi forklare, hvorfor det er en god ide at investere i dem. Evaluering og effektberegninger er centrale elementer i udvikling af vejsektoren.

Prioriteringsmodeller – der skal foreligge et transparent og forståeligt grundlag for prioritering af projekterne. Vi har også lært, at det er en hårfin balance. På den ene side efterspørges faglige, tekniske vurderinger i beslutningsprocessen. Men anvendelse af meget tekniske og detaljerede modeller kan ikke bruges, hvis de ikke kan formidles – også selv om de objektivt er ”retfærdige”. Som vejmyndigheder skal vi have det faglige, tekniske grundlag i orden samtidig med, at vi kan forklare, hvorfor vi nogle investeringer er vigtigere end andre. Det er en faglig udfordring, som vi skal kunne håndtere, og som vi hele tiden skal blive dygtigere til.

Artiklerne i bladet fortæller om forskellige puljer – resultater og erfaringer hermed.

God læselyst.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

admin

(0) Readers Comments

Comments are closed.